B

         
B.C. Arnhem 1 Gegevens teamleider: B.C. Arnhem 2 Gegevens teamleider:    
Naam: Joop Langenbach Naam: Herman van Bottenburg    
Telefoon: 264436965 Telefoon: 0263813686/0613932974    
E-mail: langenbach1@hotmail.com E-mail: h.botje@hotmail.com    
           
Bemmel 1 Gegevens teamleider:        
Naam: Henk Bouwman        
Telefoon: 0481-465015        
E-mail: henkenriabouwman@hetnet.nl        
           
Boerderij 3 Gegevens teamleider: Boerderij 2 Gegevens teamleider: Boerderij 1 Gegevens teamleider:
Naam: Jan Smeenk Naam: Peter Breukink Naam: Kees de Leeuw
Telefoon: 06-51462062 Telefoon: 0575-565317 Telefoon: 06-55340143  
E-mail: Jansmeenk1@gmail.com E-mail: breukdogs@hetnet.nl E-mail: keesdel@gmail.com

         
Croydon 1 Gegevens teamleider:        
Naam: Joop de Man        
Telefoon: 0648290525        
E-mail: j.man41@upcmail.nl        

         
De Drieschaar 1 Gegevens teamleider: De Drieschaar 2 Gegevens teamleider:    
Naam: Leo den Hoed Naam: Hylke Vellinga    
Telefoon: 0313-415523 Telefoon: 0313-420795    
E-mail: leodenhoed@gmail.com E-mail: leniekoenders@live.nl    
           
De Drieschaar 3 Gegevens teamleider: De Drieschaar 4 Gegevens teamleider:    
Naam: Theo Maresch Naam: Tom Hoefnagels    
Telefoon: 0313-422739 Telefoon: 0313-420606    
E-mail: Theo.maresch@icloud.com E-mail: t.hoefnagels1@gmail.com    
           
De Grenspost 1 Gegevens teamleider: De Grenspost 2 Gegevens teamleider:    
Naam: G. Schouten Naam: H. Weber    
Telefoon: 0610892900 Telefoon: 0628281644    
E-mail: j.vanheemskerken@chello.nl E-mail: gjweber1950@gmail.com    
           
De Grenspost 3 Gegevens teamleider: De Grenspost 4 Gegevens teamleider:    
Naam: J. Jordens Naam: R. Langenbach    
Telefoon: 0611425755 Telefoon: 0651858770    
E-mail: Joop_jordens@hotmail.com E-mail: Rlangenbach1908@gmail.com    
           
De Molenberg 1 Gegevens teamleider: De Molenberg 2 Gegevens teamleider: De Molenberg 3 Gegevens teamleider:
Naam: R. Verhoef Naam: P.J. Heijnen Naam: K. Beekhuizen
Telefoon: 026-7850213 Telefoon: 026-3390116 Telefoon: 026-3336704
E-mail: rxverhoef@gmail.com E-mail: dorpie@ziggo.nl E-mail: k.beekhuizen@telfort.nl
           
Driemond 1 Gegevens teamleider: Driemond 2 Gegevens teamleider:    
Naam: W.Versteeg Naam: H.C.F. de Beer    
Telefoon: 026-8448845 Telefoon: 026-3811723    
E-mail: w.versteeg4@upcmail.nl E-mail: hcf@live.nl    
           
Driemond 3 Gegevens teamleider: Driemond 4 Gegevens teamleider:    
Naam: H .Brugman Naam: H.W. Derksen    
Telefoon: 026-3815417 Telefoon: 026-3813844    
E-mail: h.brugman1@hotmail.com E-mail: h.w.derksen@hetnet.nl    

E

         
Elderhof 4 Gegevens teamleider:        
Naam: Tine Smit vd Helm        
Telefoon: 06 – 20397471        
E-mail: tinesmit70@gmail.com         

         
Gelre 5 Gegevens teamleider: Gelre 6 Gegevens teamleider: Gelre 7 Gegevens teamleider:
Naam: Koolen Frans Naam: Herst  Erick Naam: Hardeman Rob
Telefoon: 0318-632817 Telefoon: 06-52341965 Telefoon: 06-10985794
E-mail: f.koolen16@upcmail.nl E-mail: erickherst@hotmail.com E-mail: r.hardeman2@kpnplanet.nl
           
Gelre 8 Gegevens teamleider: Gelre 9 Gegevens teamleider:    
Naam: Dijkstra Henny  Naam: Spruit  Rob    
Telefoon: 0318-617958 Telefoon: 0318-756045    
E-mail: pa7mar@gmail.com E-mail: rob.spruit@upcmail.nl    

         
Harmonie + 1 Gegevens teamleider: Harmonie + 2 Gegevens teamleider: Harmonie + 3 Gegevens teamleider:
Naam: Henk Schipper Naam: Frits Materman Naam: Gradus Ruegebrink
Telefoon: 0313-415254 Telefoon: 0313-415751 Telefoon: 0313-421294
E-mail: hpschipper@kpnmail.nl E-mail: f.materman1@kpnplanet.nl E-mail: g.ruegebrink@upcmail.nl

         
Kriet op Tied 1 Gegevens teamleider: Kriet op Tied 2 Gegevens teamleider: Kriet op Tied 3 Gegevens teamleider:
Naam: H. Peters Naam: R. Laurentzen Naam: W. Kleinlooh
Telefoon: 0481-377484/ 0651938030 Telefoon: 0481-377471 Telefoon: 0481-374818
E-mail: hljpeters@hotmail.com E-mail: Ralaurentzen@hotmail.com E-mail: Diny1909@hotmail.com

         
Ons Huis + 1 Gegevens teamleider: Ons Huis + 2 Gegevens teamleider: Ons Huis + 3 Gegevens teamleider:
Naam: G. Dorland Naam: E. Zweers Naam: G. Mennink
Telefoon: 0264954152 Telefoon: 0610204057 Telefoon: 0264953127
E-mail: g.dorland@hetnet.nl E-mail: ezweers@hetnet.nl E-mail: gmennink@kpnmail.nl

         
Paperclip  1 Gegevens teamleider: Paperclip 2 Gegevens teamleider: Paperclip 3 Gegevens teamleider:
Naam: M. Versteeg Naam: T. Wittenhorst Naam: A.Roijmans
Telefoon: 026-8443461 Telefoon: 026-3647431 Telefoon: 026-3617281
mail: m.versteeg31@upcmail.nl E-mail: t.wittenhorts@upcmail.nl E-mail: arie.roijmans@freeler.nl
           
Paperclip 4 Gegevens teamleider: Paperclip 5 Gegevens teamleider: Paperclip 6 Gegevens teamleider:
Naam: T. Niftrik Naam: Wim Venhoek Naam: Karel Wolters
Telefoon: 026-3790292 Telefoon: 026-3612326 Telefoon: 026-3619075
E-mail: t.v.niftrik@hetnet.nl E-mail: willem@venhoek.nl Email: Ke.wolters@upcmail.nl
           
Petersberg 1 Gegevens teamleider: Petersberg 2 Gegevens teamleider:    
Naam: Gerrit Luiten Naam: Hans Beumer    
Telefoon: 06-20398666 Telefoon: 026-4437998    
E-mail: gluiten@planet.nl E-mail: habeumer@outlook.com    
           
Petersborg  1 Gegevens teamleider: Petersborg 2 Gegevens teamleider:    
Naam: Adri Bax Naam: Marinus van Hulst    
Telefoon: 026 3815570    06-20598026 Telefoon: 026 3236282    
E-mail:  a.bax@chello.nl E-mail: m.vanhulst@hotmail.com    
           
Petersborg 3 Gegevens teamleider: Petersborg 4 Gegevens teamleider:    
Naam: Henk van den Barg Naam: Aty Holthuijsen    
Telefoon: 026 3212216 Telefoon: 026 3213758    
E-mail: hbarg@ziggo.nl E-mail: aty.holthuijsen@xs4all.nl    

         
Renkum recreanten 1 Gegevens teamleider: Renkum recreanten  2 Gegevens teamleider:    
Naam: Henk Brandsma Naam: Gerda Poelstra    
Telefoon: 0651269520 Telefoon: 0317-312688    
E-mail: bran3311@planet.nl E-mail: gerdavs@hotmail.com    

         
S&O PTT 4 Gegevens teamleider:        
Naam: Wim de Vet        
Telefoon: 0267506968/0647378027        
E-mail: willemsharon@kpnmail.nl        
           
S.B.K. 1 Gegevens teamleider: S.B.K. 2 Gegevens teamleider: S.B.K. 3 Gegevens teamleider:
Naam: Gert Schotpoort Naam: Jan Brom Naam: Casper  Heine
Telefoon: 0313-652396 Telefoon: 0313-652236 Telefoon: 0313-654333
E-mail: Gschotpoort1@upcmail.nl E-mail: j.jgbrom@upcmail.nl E-mail: cjpheine@xs4all.nl
           
S.B.K. 4 Gegevens teamleider: S.B.K. 5 Gegevens teamleider:    
Naam: Dolf de Vries Naam: Ad Grijseels    
Telefoon: 0313-651000 Telefoon: 0313-650708    
E-mail: gerryendolfdevries@hetnet.nl E-mail: admarjannegrijseels@hetnet.nl    
           
S.B.K. 6 Gegevens teamleider: S.B.K. 7 Gegevens teamleider:    
Naam: Henk op den Velde  Naam: Cees   van  Houwelingen    
Telefoon: 0313-659679 Telefoon: 0313-651163    
E-mail: hopdenvelde@kpnplanet.nl E-mail: c.houwelingen18@upcmail.nl    

         
W.C.K. 7 Gegevens teamleider:        
Naam: Martin Hogerhorst        
Telefoon: 026-3114670        
E-mail: m.hogerhorst1@telfort.nl        
           
Waalstaete 2000 1 Gegevens teamleider: Waalstaete 2000 2 Gegevens teamleider:    
Naam: Henk Willemsen     Dick Oskam    
Telefoon:
0263617890
  0263114298 en 0634535710     
E-mail:
heanbabo@ziggo.nl
  d.oskam2@chello.nl